ΜΥΕΣ,ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Αυτό το βιβλίο είναι μια προσέγγιση στην μελέτη της κίνησης με έμφαση πάνω στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Τα πρώτα κεφάλαια παραδέχονται ότι ο αναγνώστης μπορεί να έχει περιορισμένη επιστημονική υποδομή και η πολυπλοκότητα των λεπτομερειών αυξάνει καθώς το βιβλίο προχωρεί. Οι λειτουργικές πλευρές της ανατομίας σχετίζονται με τις κινήσεις της καθημερινής ζωής και ενισχύονται από προτάσεις για παρατήρηση του τρόπου άλλοι άνθρωποι εκτελούν καθημερινές εργασίες. Οι εικόνες βοηθούν τον αναγνώστη να αναγνωρίσει αμφότερα την θέση και την λειτουργική διαδικασία των δομών οι οποίες περιγράφονται. Το τελικό μέρος καλύπτει τον έλεγχο και την ρύθμιση της κίνησης από το νευρικό σύστημα, περιλαμβάνουν τις ποικίλες επιδράσεις που επηρεάζουν την ολική εκτέλεση. Αυτό το βιβλίο προσφέρει γερή βασική γνώση για όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την κανονική κίνηση και για την αποκατάσταση ατόμων με λειτουργικές ατέλειες. Επιτέλους έχουμε ένα βιβλίο κινησιολογίας που έχει σχεδιασθεί για σπουδαστές εργοθεραπείας. Οι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει τις ευρείες διδακτικές εμπειρίες μας με σπουδαστές εργοθεραπείας για να δημιουργήσουν αυτό το κατάλληλο βιβλίο. Το θέμα αναπτύχθηκε τεκμηριωμένα και λογικά έτσι ώστε ακόμα και εκείνα με πολύ λίγη ή καθόλου επιστημονική υποδομή να μπορέσουν να μάθουν και να ευχαριστηθούν το θέμα. Μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει για να σχετισθούν οι πληροφορίες με καθημερινές δραστηριότητες.... Αυτό το βιβλίο θα είναι πολύτιμο για τους σπουδαστές πρώτου και δεύτερου έτους στην εργοθεραπεία σαν ένας κανόνας κειμένου κατ' αρχάς και μετά σαν παραπομπή. British Journal of Occupational Therapy

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τομέας 1 / Εισαγωγή στην Κίνηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 Συστατικά του Κινητικού Συστήματος - Λειτουργικές Μονάδες

Το κύτταρο και οι βασικοί ιστοί

Συνδετικοί ιστοί μέσα στο μυοσκελετικό σύστημα

Αρθρώσεις

Σκελετικός μυς

Χονδρική και μικροσκοπική δομή

Στατική και ρυθμική ενέργεια

Δύναμη και ευλυγισία

Νευρικός ιστός

Κινητικοί και αισθητικοί νευρώνες. Η κινητική μονάδα

Η μυοστατική μονάδα

Σκελετοκινητικοί και ατρακτοειδείς νευρώνες

Μυϊκός τόνος

2 Ορολογία Κίνησης και Βιομηχανικές Έννοιες

Η ανατομική θέση

Επίπεδα και άξονες της κίνησης

Κινήσεις στις υμενώδεις αρθρώσεις

Μυϊκές προσφύσεις και ομαδική δραστηριότητα

Τύποι μυϊκής εργασίας

Συγκεντρικός, εκκεντρικός, στατικός

Βιομηχανικές έννοιες

Βαρύτητα, σταθερότητα και μοχλοί

3 Συστήματα Ελέγχου. Ο εγκέφαλος και ο Νωτιαίος Μυελός

Τμήμα Ι / Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Θέσεις και σχέσεις των κύριων περιοχών του εγκεφάλου

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Οργάνωση της φαιάς και λευκής ουσίας

Εγκεφαλικά ημισφαίρια

Βασικά γάγγλια

Θάλαμος

Έσω κάψα

Υποθάλαμος και επιχείλιο σύστημα

Εγκεφαλικό στέλεχος

Παρεγκεφαλίδα

Περίληψη των περιοχών του εγκεφάλου

Τμήμα II / Ο ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

Η θέση και διαίρεση του νωτιαίου μυελού

Μήνιγγες

Οργάνωση φαιάς και λευκής ουσίας

Εντόπιση των κύριων οδών

Ενέργεια νωτιαίου αντανακλαστικού

4 Συστήματα Σύνδεσης. Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Η θέση και εντόπιση κρανιακών και νωτιαίων νεύρων

Νωτιαία νεύρα

Περιφερικά νεύρα. Σύνθεση και διανομή

Κρανιακά νεύρα

Γενικό σχέδιο

Αυτόνομο νευρικό σύστημα

Συμπαθητικό νευρικό σύστημα

Περισσότερο διάβασμα Τομέας 1

Τομέας 2 / Η Ανατομία της Κίνησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

5 / Θέσεις Κινήσεων. Ο Ώμος και ο Αγκώνας

Τμήμα Ι / Κινήσεις του Ώμου

Λειτουργικές κινήσεις του ώμου

Η θωρακική ζώνη

Μύες που σταθεροποιούν την γληνοβραχιόνια άρθρωση

Μύες που ενεργούν πάνω στη γληνοβραχιόνια άρθρωση

Μύες που κινούν την θωρακική ζώνη

Περίληψη των μυών οι οποίοι έχουν σχέση με την κίνηση του ώμου

Τμήμα ΙΙ / Κινήσεις του Αγκώνα

Λειτουργικές κινήσεις του αγκώνα

Πρηνισμός και υπτιασμός του αντιβραχίου στην λειτουργία του αγκώνα

Μύες που κινούν την άρθρωση του αγκώνα

Θέσεις κινήσεων

6 Κινήσεις Χειρισμών. Το Αντιβράχιο, ο Καρπός και το Χέρι

Λειτουργίες του χεριού

Πρηνισμός και υπτιασμός του αντιβραχίου στην λειτουργία του χεριού

Κινήσεις του καρπού

Κινήσεις του χεριού

Τύποι λαβής

Περίληψη των μυών του αντιβραχίου και των ιδίων μυών του χεριού

7 Τα Νεύρα του Άνω Άκρου

Εισαγωγή

Το βραχιόνιο πλέγμα

Βλάβες βραχιονίου πλέγματος

Τελικοί κλάδοι του βραχιονίου πλέγματος

Περίληψη των άμεσων κλάδων του βραχιονίου πλέγματος

8 Στήριξη και Προώθηση. Το Κάτω Άκρο

Λειτουργίες του κάτω άκρου

Στήριξη

Διπλή στήριξη και αλλαγή σε μονή στήριξη

Οι μύες του ισχύου σε μονή στήριξη

Αιώρηση

Μύες του ισχίου του γόνατος και της ποδοκνημικής στην αιώρηση του σκέλους

Προώθηση

Μύες του ισχίου, του γόνατος, της ποδοκνημικής και του ποδιού στην προώθηση προς τα εμπρός και προς τα επάνω

Το πόδι

Λειτουργίες και κινήσεις

Τα τόξα του ποδιού

Περίληψη των μυών του κάτω άκρου

9 Τα Νεύρα του Κάτω Άκρου και μερικές Παρατηρήσεις στη Βάδιση

Το οσφυϊκό πλέγμα, θέση και σχηματισμός

Τελικοί κλάδοι του οσφυϊκού πλέγματος

Το ιερόν πλέγμα, θέση και σχηματισμός

Τελικοί κλάδοι του ιερού πλέγματος

Μερικές παρατηρήσεις στη βάδιση

Ο κύκλος της βάδισης

Ανώμαλη βάδιση

10 Στάση και Αναπνοή. Ο κορμός

Λειτουργίες του κορμού

Όρθια στάση

Κινήσεις του κορμού

Μύες που κινούν τον κορμό σαν μία ενότητα

Μύες που κινούν το κεφάλι του αυχένα

Κινήσεις του θώρακα και της κοιλιάς στην αναπνοή

Κινήσεις της λεκάνης

Κλίση της λεκάνης

Το έδαφος της λεκάνης

Νεύρα τα οποία εφοδιάζουν τους μύες του κορμού

Περίληψη των μυών του κορμού

Περισσότερο διάβασμα Τομέας 2

Τομέας 3 / Ενσωμάτωση της Κίνησης ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

11 Αισθητικό Υπόβαθρο της Κίνησης

12 Κινητικός έλεγχος

13 Αφομοίωση και εκτέλεση

Παραρτήματα: Οστά - Αρθρώσεις - Τμηματικά Νεύρα - Εφοδιασμός Μυών

ISBN: 000-001-012-5
Σελίδες: 328

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr