ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΙ

Οι "Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα" διαπραγματεύονται με συστηματικό και εύληπτο τρόπο (Όυκ εηπλέκων αινίνηατ' αλλά απλώ λόγω", κατά την Αι-σχύλειο έκφραση) τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στην Αθλητική Επιστήμη.

 Χωρίζεται σε 4 ενότητες, όπου στην πρώτη γίνεται μία επισκόπηση της ερευνητικής διαδικασίας για να κατανοήσει ο φοιτητής τη φύση της έρευνας και τους τρόπους προσέγγισής της. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι πιο εύχρηστοι τρόποι επεξεργασίας και αξιολόγησης των ευρημάτων. Στην τρίτη περιγράφονται οι μέθοδοι έρευνας: Ιστορική, Φιλοσοφική, Περιγραφική, Πειραματική, Ποιοτική καθώς και η Μετα-Ανάλυση, που παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης συμπερασμάτων από προηγούμενες έρευνες. Η τελευταία ενότητα είναι ένας πρακτικός οδηγός συγγραφής και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας .

ISBN: 960-399-114-8
Σελίδες: 356

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Αγγελάκη 21
  • 54621 Θεσσαλονίκη
  • Τ: 2310 267 108
  • F: 2310 267 108
  • emailinfo@salto.gr